วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์

        “บ้านเมืองน่าอยู่  มีความรู้และมีวินัย สืบสานวัฒนธรรม  ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ  คุณภาพชีวิตของประชาชนดีถ้วนหน้า”  

 

 พันธกิจ

              ๑.  ปรับปรุง บำรุงรักษาและพัฒนาเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานใหพอเพียงต่อความต้องการของประชาชน

              ๒.  ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้แข็มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ ประชาชนมีสุขพลามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ตลอดจนอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น

              ๓.  ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนและพัฒนาฝีมือแรงงาน

              ๔.  ปรับปรุงและพัฒนาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีของชุมชนอย่างยั่งยืน

              ๕.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยสนับสนุนการมีส่วนร่วมและร่วมมือของหน่วยงานต่างๆและประชาชนในการตัดสินใจวางแผนพัฒนาการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหาร

              ๖.  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด