ข้อมูลทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1.      ด้านกายภาพ

1.1              ที่ตั้งของตำบล 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่  ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 157 หมู่ที่ 9  ตำบลหนองใหญ่  อำเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด  อยู่ทางทิศเหนืออำเภอโพนทอง  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอโพนทองประมาณ  15  กิโลเมตร  ใช้ระยะเวลาเดินทาง  20 นาที

ทิศเหนือ      จด  ตำบลสามขา ตำบลสมสะอาด  อำเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์

ทิศใต้          จด  ตำบลแวง  ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด

ทิศตะวันออก จด  ลำน้ำยัง ตำบลชุมพร  ตำบลชมสะอาด  อำเภอเมยวดี  จังหวัด

ร้อยเอ็ด

                      ทิศตะวันตก   จด  ตำบลคำนาดี  อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

 

1.2              ลักษณะภูมิประเทศ

ตำบลหนองใหญ่มีเนื้อที่  82.99  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 51,874 ไร่

สภาพพื้นที่มีลักษณะภูมิประเทศของตำบลหนองใหญ่  โดยทั่วไปเป็นที่สูง และลาดต่ำลงสู่ส่วนกลางของตำบล

1.3              ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศเป็นมรสุม  3  ฤดู  คือ

ฤดูร้อน           เริ่มตั้งแต่  เดือน  มีนาคม-มิถุนายน

ฤดูฝน             เริ่มตั้งแต่  เดือน  กรกฎาคม-ตุลาคม

ฤดูหนาว          เริ่มตั้งแต่  เดือน  พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์

อุณหภูมิเฉลี่ยแล้วทั้งปีประมาณ  30-34  องศาเซลเซียส

1.4                ลักษณะของดิน

ลักษณะของดินส่วนใหญ่เนื้อดินชั้นบนเป็นดินทราย และดินชั้นล่างเป็นดินร่วน 

ดินเหนียว  ดินทราย  ดินมีความสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ำ  ดินไม่สามารถเก็บกักน้ำได้นาน  ปฏิกิริยาดินเป็นกรดแก่ ค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ  4.5 -5.5

1.5              ลักษณะของแหล่งน้ำ

แหล่งน้ำธรรมชาติ

-ลำน้ำยัง,ลำห้วย  9  สาย  ได้แก่  ลำน้ำยัง  ลำห้วยสมสนุก  ลำห้วยไผ่  ลำห้วยชลา  ลำห้วยกำแมด  ลำห้วยม่วง  ลำห้วยปอพาน  ลำห้วยขี้นาก  ลำห้วยร่องเตย

-บึง, หนอง  26  แห่ง  ได้แก่  บึงสมสนุก  บึงบะยาว  หนองใหญ่  หนองแวงใหญ่  หนองแสงกกโมง  หนองอักวง  หนองผักกาดหญ้า  หนองใหญ่บึงทอง  หนองตากา  หนองแสง  หนองกอก  หนองลุมพุก  หนองแจ้ง  หนองล่ม  หนองมน  หนองหูลิง  หนองแซง  หนองมันปลา  หนองนกชุม  หนองบุ่งค้า  หนองแอก หนองแมวโพง 

หนองย่างซิ้น  หนองสิม  หนองกุดโง้ง  หนองส่องแมว  หนองกุดแห่  หนองกรุง 

กุดหว้า  กุดตาหนู  กุดชี  กุดเม็ก 

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

-ฝาย                                       14      แห่ง

-บ่อน้ำตื้น                                 640     แห่ง

-ถังเก็บน้ำ  คสล.ความจุ 50 ลบ.ม.       5        แห่ง

-ถัง ฝ.33                                  15      แห่ง

เขตสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า  1 จุด  ที่บ้านกุดแห่  หมู่ที่ 4 สูบน้ำจากลำน้ำยัง 

1.6              ลักษณะของไม้และป่าไม้

เดิมพื้นที่ตำบลหนองใหญ่อยู่ในเขตดงแม่เผด  ซึ่งเป็นป่าสมบูรณ์แต่ปัจจุบันมีการบุกรุกเพื่อปลูกพืชไร่  และทำลายต้นไม้ไปเป็นจำนวนมาก  ปัจจุบันมีการอนุรักษ์ป่าไม้ และมีการปลูกไม้ยืนต้นมากเพื่อให้ป่าสมบูรณ์ เช่น ประดู่  ไม้แดง  กระถินณรงค์  

2.  ด้านการเมือง/การปกครอง

2.1  เขตการปกครอง

      องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 15  หมู่บ้าน  ดังนี้

ตารางที่ 1  จำนวนหมู่บ้านตำบลหนองใหญ่

หมู่ที่

บ้าน

ผู้นำหมู่บ้าน

1

หนองใหญ่

นายสุรวุฒิ  โฮมแพน

2

โนนโพธิ์

นายธงชัย  บรรจมาตย์

3

หนองแวงแห่

นายไพบูลย์  สิงห์ละคร

4

กุดแห่

นายพงษ์ศักดิ์  ตาลวิลาศ

5

ดงดิบ

นายพงศ์ศิริ  คำศรีเมือง

6

บะตากา

นายมนเฑียร  พิเนตร

7

โนนลาด

นางรุจิรา  ปิ่นบุตร

8

ดอนชาด

นายชนะ  ปัญญาวิภาส

9

หนองทับครัว

นางฉลาด  พงษ์ศาสตร์

10

โคกล่าม

นายวารี  วุธศรี

11

หนองแมวโพง

นายไพโรจน์  จอมสมสา (กำนัน)

12

ไผ่คำ

นายชัชวาลย์  ภักดีผล

13

ใหม่สามัคคี

นายศักดิ์ชัย  พลเยี่ยม

14

ดอนชาด

นายวิรุณ  ใต้เมืองปาก

15

โคกสนามชัย

นายอดุลย์  วรรณภักดี

 ข้อมูล  ณ  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2559

2.2  การเลือกตั้ง

     การเลือกตั้งครั้งล่าสุดเมื่อวันที่  29  กันยายน  2555  ครบวาระวันที่ 29  กันยายน  2559

มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่  1  คน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่  15  หมู่บ้านๆบ้านละ 2 คน  จำนวน  30  คน

          3.  ประชากร

               3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

                   ประชากรทั้งสิ้น  11,403  คน แยกเป็นชาย  5,648  คน  หญิง 5,755 คน

มีความหนาแน่นเฉลี่ยต่อพื้นที่ 137.40 คน/ตารางกิโลเมตร ประชากรแยกเป็นรายหมู่บ้านได้  ดังนี้

          ตารางที่ 2  จำนวนประชากรตำบลหนองใหญ่  อำเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด 

หมู่ที่

บ้าน

จำนวนประชากร

จำนวนครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

1

หนองใหญ่

350

367

717

190

2

โนนโพธิ์

439

410

849

235

3

หนองแวงแห่

423

416

839

239

4

กุดแห่

298

312

610

139

5

ดงดิบ

334

352

686

177

6

บะตากา

373

396

769

226

7

โนนลาด

297

284

581

144

8

ดอนชาด

343

367

710

189

9

หนองทับครัว

316

298

614

164

10

โคกล่าม

417

430

847

245

11

หนองแมวโพง

486

480

966

235

12

ไผ่คำ

462

453

915

226

13

ใหม่สามัคคี

389

437

826

203

14

ดอนชาด

463

471

934

233

15

โคกสนามชัย

258

282

540

127

รวม

5,648

5,755

11,403

2,992

           ข้อมูล ณ วันที่  5  เมษายน  พ.ศ.  2559  สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองตรวจสอบประชากรทะเบียน  อำเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด 

          4.  สภาพทางสังคม

               4.1  การศึกษา

                   -โรงเรียนประถมศึกษา                       6        แห่ง

                   -โรงเรียนประถมศึกษา (ขยายโอกาส)       2        แห่ง

                   -ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน           15      แห่ง

                   -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                           7        แห่ง

                   -ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  1        แห่ง

           ตารางที่ 3  ข้อมูลโรงเรียนและนักเรียนในเขตตำบลหนองใหญ่ 

ลำดับที่

ชื่อโรงเรียน

จำนวนนักเรียน

อนุบาล

(คน)

ป.1-ป.6

(คน)

รวม

(คน)

1

บ้านหนองใหญ่ทับครัว

20

76

96

2

บ้านโนนโพธิ์

10

13

23

3

บ้านหนองแวงแห่

51

164

215

4

บ้านกุดแห่

7

16

23

5

บ้านดงดิบ

-

50

50

6

ไทยรัฐวิทยา 36

37

106

143

7

บ้านโนนลาด

14

37

51

8

โคกล่ามวิทยาคาร

30

87

117

รวม

169

549

718

 ข้อมูล  ณ  วันที่  10  มิถุนายน 2559  (กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่)

 

ตารางที่ 4  ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลหนองใหญ่ 

ลำดับที่

ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวนผู้ดูแลเด็ก

จำนวนเด็ก

หมายเหตุ

1

ศพด.บ้านหนองทับครัว

3

37

 

2

ศพด.บ้านดอนชาด

4

59

 

3

ศพด.บ้านโนนโพธิ์

2

24

 

4

ศพด.บ้านบะตากา

3

30

 

5

ศพด.บ้านดงดิบ

2

23

 

6

ศพด.บ้านโนนลาด

2

24

 

7

ศพด.บ้านโคกล่าม

2

33

 

รวม

18

230

 

ข้อมูล ณ  วันที่  10 มิถุนายน  2559  (กองการศึกษาฯ  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่)

               4.2  สาธารณสุข

                   - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล                    3        แห่ง

                   - สถานีพยาบาลเอกชน                                3        แห่ง

               4.3  อาชญากรรม                                           

                   ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีอาชญากรรมเกิดขึ้นแต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชนบางชุมชนและได้ดำเนินการป้องกันเหตุขอความร่วมมือไปยังผู้นำ มีการร่วมมือกันหลายฝ่ายหาวิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าว  แต่ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

                4.4  ยาเสพติด

                    ปัญหายาเสพติดในชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น การรณรงค์ การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี  องค์การบริหารส่วนตำบลได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด

               4.5 การสังคมสงเคราะห์

                   องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์  ดังนี้

                   1.ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

                   2.รับลงทะเบียนและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                   3.ประสานการทำบัตรผู้พิการ

          5.   ระบบบริการพื้นฐาน

               5.1  การคมนาคมขนส่ง

                   ใช้ถนนทางหลวงหมายเลข  2046  เป็นเส้นทางการคมนาคมและถนน รพช   ในการสัญจรไปมาและขนสินค้าทางการเกษตร             

     5.2 การไฟฟ้า

          มีไฟฟ้าเข้าถึงทุก 15 หมู่บ้านและทุกครัวเรือน  มีไฟฟ้าส่องแสงสว่างในหมู่บ้านทั่วถึงทั้ง 15 หมู่บ้าน

                5.3  การประปา

                   มีประปาหมู่บ้านจำนวน       6       แห่ง

                   ประปาผิวดิน                   5      แห่ง

6.  ระบบเศรษฐกิจ

               6.1  การเกษตร

                   ประชากรส่วนใหญ่ในตำบลหนองใหญ่ทำอาชีพการเกษตรเป็นหลัก ดังนี้

                   - ข้าว             17,614.38   ไร่   - มันสำปะหลัง 1,068.22     ไร่

                   - อ้อย            14,910        ไร่  - ยางพารา     1,435          ไร่

                             มีพื้นที่การเกษตร    35,027.60  ไร่

               6.2  การประมง

                   ในพื้นที่ตำบลหนองใหญ่ส่วนใหญ่ทำไว้บริโภค  จำหน่ายในท้องถิ่น

               6.3  การปศุสัตว์

                   ประชากรตำบลหนองใหญ่เลี้ยงสัตว์และปศุสัตว์ได้แก่ การเลี้ยงโคเนื้อ  กระบือ  สุกร ไก่  เป็ด เป็นต้น     

               6.4  การบริการ

                   หน่วยธุรกิจในเขต อบต.

                   -ปั๊มน้ำมันแบบหลอด                16      แห่ง

                   -ร้านซ่อม                            19      แห่ง

                   -โรงงานอุตสาหกรรม               1        แห่ง

                   -โรงสีขนาดเล็ก                      28      แห่ง

                   -ร้านค้า                              108     ร้าน

                   -ลานค้าชุมชน                       1        แห่ง

                   -ร้านเสริมสวย/ร้านตัดผม           7        แห่ง

                   -ร้านค้าชุมชน                       1        แห่ง

                   -โรงฆ่าสัตว์                          3        แห่ง

                   -ร้านอินเตอร์เน็ต                    6        แห่ง

                   -โรงปุ๋ยชีวภาพ                      1        แห่ง

                   -ร้านรับซื้อของเก่า                  2        แห่ง

               6.5  การท่องเที่ยว

                   ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน เช่น การจัดงานประเพณีต่างๆ การจัดสร้างสวนสาธารณะสำหรับใช้พักผ่อนหย่อนใจ

               6.6  อุตสาหกรรม

                   ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล มีโรงงานอุตสาหกรรม คือ บริษัทแป้งมันร้อยเอ็ดจำกัด  และพื้นที่ใกล้เคียงคือโรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์  เพื่อรองรับสินค้าทางการเกษตร

              6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

                   ในพื้นที่ตำบลหนองใหญ่มีกลุ่มอาชีพ ดังนี้ กลุ่มข้าวเกรียบสมุนไพร กลุ่มทอเสื่อกก    

กลุ่มทอผ้าไหมอีลี่  กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด  กลุ่มเลี้ยงหมู  กลุ่มถักกระเป๋าด้วยเชือกร่ม กลุ่มปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ กลุ่มเห็ดขอนขาว

              6.8  แรงงาน

                   ประชาชนในตำบลหนองใหญ่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรจึงใช้แรงงานในพื้นที่เพื่อทำการประกอบอาชีพตามฤดูกาล และรับจ้างในพื้นที่ และอาชีพรับจ้างนอกพื้นที่นอกฤดูกาล

          7.  เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น  (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)

              7.1  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน

                   ประชากรทั้งสิ้น  11,403  คน แยกเป็นชาย  5,648  คน  หญิง 5,755 คน

มีความหนาแน่นเฉลี่ยต่อพื้นที่ 137.40 คน/ตารางกิโลเมตร

              7.2  ข้อมูลด้านการเกษตร

                   - ข้าว             17,614.38   ไร่

                   - มันสำปะหลัง   1,068.22     ไร่

                   - อ้อย            14,910        ไร่

                   - ยางพารา       1,435          ไร่

                   มีพื้นที่การเกษตร    35,027.60  ไร่

              7.3  ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร

                   แหล่งน้ำธรรมชาติ  เช่น หนองน้ำ  บึง  ห้วย  คลอง  ฝาย  ฯลฯ

              7.4  ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค)

                   ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีน้ำประปา  น้ำบ่อตื้น  ใช้ในครัวเรือน  และใช้น้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น ห้วย หนอง คลอง บึง เพื่อใช้ทำการเกษตร 

          8.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม

               8.1  การนับถือศาสนา

                   ประชาชนในตำบลหนองใหญ่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

               8.2  ประเพณีและงานประจำปี

                   ประเพณีบุญข้าวจี่                                                         เดือนกุมภาพันธ์

                   ประเพณีมหาชาด                                                          เดือนมีนาคม

                   ประเพณีสงกรานต์                                                         เดือนเมษายน

                   ประเพณีบุญบั้งไฟ,สรงน้ำพระธาตุอริยเจ้า,งานบวงสรวงเจ้าปู่           เดือนพฤษภาคม

                   ประเพณีวันเข้าพรรษา,กวนข้าวทิพย์                                     เดือนกรกฎาคม

ประเพณีลอยกระทง,งานกฐิน                                   เดือนตุลาคม  พฤศจิกายน

               8.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น

          ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตตำบลหนองใหญ่ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ มีหมอสูตรขวัญประจำหมู่บ้าน  วิธีทำเครื่องจักสานใช้สำหรับครัวเรือน  วิธีทอเสื่อกกจากต้นกกและต้นไหล  วิธีการจับปลาธรรมชาติ 

               8.4  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

                   ประชาชนในเขตตำบลหนองใหญ่มีสินค้า OTOP คือ กลุ่มข้าวเกรียบสมุนไพร, กลุ่มทอผ้าไหม   และได้ผลิตของใช้พื้นเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จำหน่ายบ้างได้แก่ เสื่อที่ทอจากต้นกกและต้นไหล ผ้าที่ทอจากผ้าฝ้ายหรือผ้าไหม เครื่องจักสานที่ทำจากไม้ไผ่

          9.ทรัพยากรธรรมชาติ

               9.1 น้ำ  ที่ใช้ในการอุปโภค – บริโภค เป็นน้ำที่ได้จากน้ำฝนและน้ำจากลำน้ำยัง  ลำห้วย  หนอง  น้ำใต้ดิน  จะต้องน้ำมาผ่านกระบวนการของระบบประปา 

               9.2  ป่าไม้  ในเขตตำบลไม่มีป่าไม้

               9.3  ภูเขา  ในเขตตำบลไม่มีภูเขา

               9.4  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ

                   ในพื้นที่ของตำบลส่วนมาเป็นที่สำหรับทำนา  ทำไร่  เพาะปลูก ที่อยู่อาศัย ร้านค้า

มีพื้นที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ได้แก่  ดิน  น้ำ  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ  ปัญหาคือ น้ำในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน  มีแหล่งน้ำใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ   ปัญหาด้านขยะ เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากขึ้น  การแก้ไขปัญหาตำบลได้สนับสนุนเงินอุดหนุนโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน  เช่น โครงการธนาคารขยะ  โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ  ในพื้นที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของตำบลให้ร่มรื่นสวยงาม