สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน พ.ย. 2561

 

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (โดยวิธี เฉพาะเจาะจง)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่  อำเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด

ข้อมูล ณ เมื่อวันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐   

ลำดับที่

รายการ/โครงการ

งบประมาณที่ตั้งไว้

(บาท)

ผู้รับจ้างเสนอราคา

  /วงเงินตามสัญญา(บาท)

จำนวนเงิน

คงเหลือ(บาท)

ผู้เสนอราคาได้

หมายเหตุ

จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ

 

๙๗,๐๐๐

 

ร้านรัทยาภรณ์เทรดดิ้ง

 

๒.

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน

 

๔,๘๖๐

 

ร้านรัทยาภรณ์เทรดดิ้ง

 

๓.

จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ รหัส 416-60-0031 และ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 417-56-004

 

๒๓,๐๐๐

 

หจก.บิ๊กออโตเมชั่น

 

๔.

ซื้อวัสดุสำนักงาน(กระดาษถ่ายเอกสารA4)

 

๖,๕๐๐

 

ร้านวิริยะภัณฑ์

 

๕.

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

 

๔๕๕

 

ร้านฉันทัชวัสดุ

 

๖.

จัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง(แบตฯรถน้ำ 6 ล้อ)

 

๙,๐๐๐

 

ร้าน ช.ทวียางยนต์

 

๗.

ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อ PVC และอุปกรณ์)

 

๑๙,๑๕๐

 

ร้าน ส.วัสดุ

 

๘.

ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ รหัส 416-57-0026

 

๘,๕๖๐

 

บ.จุฬาธร จำกัด

 

๙.

ซื้อวัสดุอุปกรณ์การแข่งขันกีฬาฟุตซอล

 

๙,๐๐๐

 

ร้านโพนทองศึกษาภัณฑ์

 

๑๐

ซื้อถ้วยรางวัลงานกีฬาฟุตซอล

 

 

๔,๕๐๐

 

 

หจก.ทรงศิลป์เวิลด์

 

 

๑๑

ซื้อน้ำดื่มน้ำแข็งโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล

 

๖,๐๐๐

 

ร้านภูซ็อป

 

๑๒

ซื้อน้ำดื่มในสำนักงาน

 

๔,๔๘๘

 

ร้านภูซ็อป

 

๑๓

จัดซื้อหนังสือพิมพ์ร้อยเอ็ดวันนี้

 

๓๒๐

 

นายวาสนา  ปัญญาวิภาส

 

 

 

                                                                                                                                                        2

 

ลำดับที่

รายการ/โครงการ

งบประมาณที่ตั้งไว้

(บาท)

ผู้รับจ้างเสนอราคา

  /วงเงินตามสัญญา(บาท)

จำนวนเงิน

คงเหลือ(บาท)

ผู้เสนอราคาได้

หมายเหตุ

๑๔

จัดซื้อน้ำมันเซื้อเพลิงและหล่อลื่นรถเก็บขยะทะเบียน 1997,4817

 

๓,๐๐๐

 

ร้านสมพงษ์บริการ

 

๑๕

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ม.1บ้านหนองใหญ่ จากที่นานางทำนอง บุญกลอย ถึงที่นานายประจักร์  ภักดีโชติ

 

๔๖๗,๐๐๐

 

หจก.ทีจี101คอนสตรัคชั่น

 

๑๖

จ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.9 ถนนเส้นข้างบ้านนายชยันต์ พลเยี่ยม ถึงไร่นายนภดล น่าบัณฑิตย์

 

๔๖๗,๐๐๐

 

หจก.แต้กาญจนกุล

 

๑๗

จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถกู้ชีพ ทะเบียน กท 6981 รอ

 

๔,๐๑๘

 

ร้านร้อยเอ็ดเคมีคอล

 

๑๘

จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ งานกองสวัสดิการฯ

 

๘๕๐

 

หจก.บิ๊ก ออโตเมชั่น

 

๑๙

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ม.2 บ้านโนนโพธิ์

สายทางหลวงหนองแวงแห่-คำนาดี หลังวัดโนนโพธิ์

 

๔๖๗,๐๐๐

 

หจก.ทีจี101คอนสตรัคชั่น

 

๒๐

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ม.2 จากบ้านนายวิไล พลเยี่ยม

 

๔๘๘,๐๐๐

 

หจก.แต้กาญจนกุล

 

๒๑

จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์กองคลัง (416—56-0039)

 

๓,๘๕๐

 

หจก.บิ๊ก ออโตเมชั่น

 

 

3

ลำดับที่

รายการ/โครงการ

งบประมาณที่ตั้งไว้

(บาท)

ผู้รับจ้างเสนอราคา

  /วงเงินตามสัญญา(บาท)

จำนวนเงิน

คงเหลือ(บาท)

ผู้เสนอราคาได้

หมายเหตุ

๒๒

จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร รหัส 417-53-003

 

๑๑,๕๐๐

 

หจก.บิ๊ก ออโตเมชั่น

 

๒๓

จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล พระบรมฉายาลักษณ์ ร ๑๐

 

๑,๓๐๐

 

ร้านเตอะไซน์

 

๒๔

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ม.7 ถนนบ้านโนนลาด-ดงมัน

 

๔๘๘,๐๐๐

 

หจก.แต้กาญจนกุล

 

๒๕

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ม.15 จากไร่นายประจวบ พลเยี่ยม ถึงที่นางสุพรรณี  จันทไท

 

๔๘๘,๐๐๐

 

หจก.ที101คอนสตรัคชั่น

 

๒๖

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 10 จากบ้านนายธงชัย  ตลเอี่ยม ถึงบ้านนายคำภู พลเยี่ยม

 

๔๗๘,๐๐๐

 

หจก.แต้กาญจนกุล

 

๒๗

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6 ถนนสายโพนทองกุฉินารายณ์ ถึงสายโรงแป้งมัน

 

๔๘๙,๐๐๐

 

หจก.ที่จี101 คอนสตรัคชั่น

 

๒๘

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 13 จากไร่นายสมศรี ทิพเจริญ ถึงถนนทางหลวงโพนทอง- กุฉินารายณ์

 

๔๘๘,๐๐๐

 

หจก.ที101คอนสตรัคชั่น

 

๒๙

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 6 ถนนสายบะตากา-ดงดิบ ถึงที่นายทำนอง พลเยี่ยม

 

๔๘๙,๐๐๐

 

หจก.แต้กาญจนกุล

 

๓๐

จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์งานกีฬาฟุตซอล

 

๓,๕๐๐

 

ร้าน 888 อิงเจ็ท

 

 

 

4

ลำดับที่

รายการ/โครงการ

งบประมาณที่ตั้งไว้

(บาท)

ผู้รับจ้างเสนอราคา

  /วงเงินตามสัญญา(บาท)

จำนวนเงิน

คงเหลือ(บาท)

ผู้เสนอราคาได้

หมายเหตุ

๓๑

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 สายถนน

กุดแห่-ดงดิบ

 

๔๘๘,๐๐๐

 

หจก.ที่จี101คอนสตรัคชั่น

 

๓๒

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 จากหอประชุมหมุ่บ้าน ถึงที่นางกรรณิกา

 

๔๙๕,๐๐๐

 

หจก.แต้กาญจนกุล

 

๓๓

จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานขับรถยนต์แพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น

 

๙,๐๐๐

 

นายประวิน นามบุญลือ

 

๓๔

จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานขับรถยนต์แพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น

 

๙,๐๐๐

 

นายสาคร เสน่ห์รัมย์

 

๓๕

จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น

 

๖,๒๐๐

 

นายวิชัย นาเมืองรักษ์

 

๓๖

จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น

 

๖,๒๐๐

 

นายสมศรี กัญหาวัน

 

๓๗

จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น

 

๖,๒๐๐

 

นายประครอง วรรณภักดี

 

๓๘

จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น

 

๖,๒๐๐

 

นายล้อม พลเยี่ยม

 

๓๙

จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น

 

๖,๒๐๐

 

นายวาสนา บุญชอม

 

๔๐

จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น

 

๖,๒๐๐

 

นายณรงค์  บุตรศรี

 

 

5

 

ลำดับที่

รายการ/โครงการ

งบประมาณที่ตั้งไว้

(บาท)

ผู้รับจ้างเสนอราคา

  /วงเงินตามสัญญา(บาท)

จำนวนเงิน

คงเหลือ(บาท)

ผู้เสนอราคาได้

หมายเหตุ

๔๑

จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น

 

๖,๒๐๐

 

นายณรงค์  บุตรศรี

 

๔๒

จ้างเหมาบริการคนทำความสะอาดอาคารสำนักงาน อบต.หนองใหญ่

 

๖,๖๐๐

 

นายบุญส่ง  พลเยี่ยม

 

๔๓

จ้างเหมาบริการคนดูแลและจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปา หมู่ 1,7,9

 

๖,๐๐๐

 

นายทองพูล  รักธรรม

 

๔๔

จ้างเหมาบริการคนขับรถขุดไฮโดรลิค

 

๖,๐๐๐

 

นายสุจินต์ นาคแสนพญา

 

๔๕

จ้างเหมาบริการผู้ดูแลต้นไม้ สนามหญ้า ส่วนหย่อมไม้กระถางของ อบต.

 

๖,๐๐๐

 

นายพานตะวัน  ตาลทรัพย์

 

๔๖

จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล”โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ”

 

๓๐๐

 

ร้านเดอะไซด์

 

 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่

-      เพื่อโปรดทราบ

                                

                                 

                         (นายไมตรี  มัดหา)               (นางกีรติกาญจน์ ประเสริฐสังข์)                         (นางศุภิสรา  คันธาวัฒน์)                                (นายคะรม  ใต้เมืองปาก)

                            เจ้าหน้าที่พัสดุ                                      หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ                   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่

 

สารนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่

เรื่อง การแสดงเจตจำนงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและการพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส

 

 

ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓  พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  และนโยบายของรัฐ ข้อที่ ๑๐ กรมส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  กำหนดให้ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต และควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ  เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ  และตอบสนองความต้องการพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการนั้น

            ในการนี้ข้าพเจ้า  นายคะรม  ใต้เมืองปาก  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่  จึงได้แสดงเจตจำนงว่า  จะเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม  ความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต  และเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  และความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่  ดังนั้นเพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์  อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเจ้าหน้าที่ ประชาชน และประเทศชาติ   จึงขอให้คำมั่นที่จะนำพาคณะผู้บริหาร  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ พนักงานส่วนตำบล  เจ้าหน้าที่  พนักงานครู  พนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ทุกคน  ให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  ยุติธรรม  ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  และร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  และประพฤติมิชอบของพนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง  พนักงานจ้างทุกระดับรวมทั้งตอบสนอง  และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน  และขอกำหนดแนวทางเพื่อพัฒนาหน่วยงาน ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่              ถือปฏิบัติและดำเนินการดังนี้

๑. ความโปร่งใส  จะบริหารงานด้วยความถูกต้อง  ยุติธรรม  ตรวจสอบได้  ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์กร  พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีต่างๆ  ได้หลากหลายช่องทาง  การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ส่งเสริมการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน  และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ การเลื่อนขั้นเงินเดือนจะทำด้วยความโปร่งใสตามผลงานที่ปฏิบัติจริง รวมทั้งการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเพื่อเข้าทำงานในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่  จะดำเนินการด้วยความโปร่งใส

๒. มีความพร้อมรับผิด  มีเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและพร้อมที่จะรับผิดในการทำงานและการบริหารงานเมื่อเกิดความผิดพลาด  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่พนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้านี่ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง และต่อสังคมที่ขับเคลื่อนหน่วยงาน  และเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล

๓. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  มีเจตจำนงสุจริตที่จะทำให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตในเชิงนโยบายและการทุจริตต่อหน้าที่  โดยไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์หรือรับสินบน

๔. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้านการบริการที่รวดเร็ว  ถูกต้อง  เสมอภาค  โปร่งใสและเป็นธรรม  ไม่ทนต่อการทุจริตทั้งปวงและมีความละอาย  และเกรงกลัวที่จะทุจริต  รวมทั้งการดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

๕. ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน  ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรมุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวม  มีความรู้  ความเข้าใจ  ยึดหลักคุณธรรม  จริยธรรม  นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารงานและการดำเนินชีวิต  มีความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน  และคุณธรรมในการบริหารงาน  ในเรื่องการบริหารงานบุคคล  การบริหารงบประมาณ  การมอบหมายงาน  และ การบริหารสภาพแวดล้อมในการทำงาน

๖. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน  ส่งเสริมและพัฒนาการสื่อสารโดยนำเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่มาปรับใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน  และบุคลากรตำบลหนองใหญ่ เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องได้  โดยเปิดเผย  รวดเร็ว  ถูกต้อง  และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสทุจริต  ร้องเรียน        ร้องทุกข์  ผ่านเว็บไซต์  และศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่

 

( นายคะรม  ใต้เมืองปาก )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่

วันที่  ๓๐  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕