สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ธ.ค. 2560

                                                                                           สรุปผลการจัดจ้าง (โดยวิธี เฉพาะเจาะจง)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่  อำเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด

ข้อมูล ณ เมื่อวันที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๖๑

ลำดับที่

รายการ/โครงการ

งบประมาณที่ตั้งไว้

(บาท)

ผู้รับจ้างเสนอราคา

  /วงเงินตามสัญญา(บาท)

จำนวนเงิน

คงเหลือ(บาท)

ผู้เสนอราคาได้

หมายเหตุ

ซื้อกระจกรองพื้นโต๊ะทำงาน(สำนักปลัด)

๕๐,๐๐๐

๑๒,๗๕๐

๓๗,๒๕๐

ร้าน ป.รวมทรัพย์

 

ซื้อกระจกรองพื้นโต๊ะทำงาน(กองคลัง)

๑๕๐,๐๐๐

๑,๙๐๐

๑๔๘,๑๐๐

ร้าน ป.รวมทรัพย์

 

ซื้อกระจกรองพื้นโต๊ะทำงาน(กองสวัสดิการฯ)

๒๐,๐๐๐

๒,๕๕๐

๑๗,๔๕๐

ร้าน ป.รวมทรัพย์

 

ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมสมัยวิสามัญที่ 1

๕๐,๐๐๐

๖๕๐

๔๙,๓๕๐

นายสุนัน วรชินา

 

ซื้อชุดหมึกเครื่องปริ้นท์เตอร์(กองช่าง)

๓๐,๐๐๐

๑๑,๖๐๐

๑๘,๔๐๐

หจก.บิ๊ก ออโตเมชั่น

 

ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร(กองสวัสดิการฯ)

๒๐,๐๐๐

๑๓,๕๐๐

๖,๕๐๐

หจก.บิ๊ก ออโตเมชั่น

 

ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร(สำนักปลัด)

๕๐,๐๐๐

๑๓,๕๐๐

๓๖,๕๐๐

หจก.บิ๊ก ออโตเมชั่น

 

ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร(กองคลัง)

๑๕๐,๐๐๐

๑๓,๕๐๐

๑๓๖,๕๐๐

หจก.บิ๊ก ออโตเมชั่น

 

ซื้อวัสดุกีฬา

๘๐,๐๐๐

๗๗,๕๘๐

๒,๔๒๐

หจก.ทรงศิลป์

 

๑๐

ซื้อวัสดุไฟฟ้า

๑๕๐,๐๐๐

๕๐,๓๐๐

๙๙,๗๐๐

ร้านพิชญาการค้า

 

๑๑

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค(Hp) กองสวัสดิการฯ

๒๑,๐๐๐

๒๑,๐๐๐

0

บริษัทดิจิตอลคอมเปอร์เรต

 

๑๒

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค(Hp) กองคลัง

๒๑,๐๐๐

๒๑,๐๐๐

0

 

๑๓

ซื้อเครื่องพิมพ์ (ปริ้นท์เตอร์)กองการศึกษา

๗,๗๐๐

๗,๗๐๐

0

 

๑๔

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค(Hp) กองการศึกษา

๒๑,๐๐๐

๒๑,๐๐๐

0

 

 

 

                                                                                                                                                             2

ลำดับที่

รายการ/โครงการ

งบประมาณที่ตั้งไว้

(บาท)

ผู้รับจ้างเสนอราคา

  /วงเงินตามสัญญา(บาท)

จำนวนเงิน

คงเหลือ(บาท)

ผู้เสนอราคาได้

หมายเหตุ

๑๕

ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (สำนักปลัด)

๔,๓๐๐

๔,๓๐๐

0

บริษัทดีจิตอลคอปเปอร์เรด

 

๑๖

ซื้อน้ำดื่มในสำนักงาน อบต.

๑๕๐,๐๐๐

๑,๘๘๔

๑๔๘,๑๑๖

ร้านภูช็อป

 

๑๗

ซื้อหนังสือพิมพ์ร้อยเอ็ดวันนี้

๕๐๐,๐๐๐

๓๒๐

๔๙๙,๖๘๐

นายวาสนา ปัญญาวิภาส

 

๑๘

ซื้อน้ำมันรถเก็บขยะ

๖๐,๐๐๐

๓,๐๐๐

๕๗,๐๐๐

ร้านสมพงษ์บริการ

 

๑๙

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2 สายบ้านนางกงใจ พลเยี่ยม ถึงที่นานายอ่อนสา แมดคำ

๔๑๕,๐๐๐

๔๑๔,๖๐๐

๔๐๐

หจก.ทีจี101คอนตรัคชั่น

 

๒๐

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 14 จากที่นายไพบูลย์ พลเยี่ยม ถึงนายประยูร ทันจะปก

๔๑๕,๐๐๐

๔๑๕,๐๐๐

0

หจก.แต้กาญจนกูล

 

๒๑

จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 4 จากที่นายเที่ยง สีดาเลิศ ถึงที่นายสุวรรณ ดลกุล

๓๑,๐๐๐

๒๘,๕๐๐

๒,๕๐๐

ร้านสามารถก่อสร้าง

 

๒๒

จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 11 จากที่นาเก่ง อาสาสิทธิ์

๕๖,๐๐๐

๕๒,๐๐๐

๔,๐๐๐

ร้านสามารถก่อสร้าง

 

๒๓

จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 1 เลียนลำห้วยสมสนุก บริเวณที่นางจิราวรรณ

๓๓,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓,๐๐๐

ร้านธนะพันธ์

 

๒๔

จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลุกรัง หมู่ 2 เลียบลำห้วยสมสนุก บริเวณที่นายลำพูน พลเยี่ยม

๑๕,๐๐๐

๑๔,๐๐๐

๑,๐๐๐

ร้านธนะพันธ์

 

๒๕

จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 13 ถนนสายใหม่สามัคคี-โรงรับซื้อของเก่า บริเวณที่นานายเถื่อน พลเยี่ยม

๒๗,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๒,๐๐๐

ร้านวันวิสาการค้า

 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                          4

 

ลำดับที่

รายการ/โครงการ

งบประมาณที่ตั้งไว้

(บาท)

ผู้รับจ้างเสนอราคา

  /วงเงินตามสัญญา(บาท)

จำนวนเงิน

คงเหลือ(บาท)

ผู้เสนอราคาได้

หมายเหตุ

๒๖

จ้างเหมาถนน คสล.หมู่ 7 ถนนสายโนนลาด-ดงมัน

๔๑๕,๐๐๐

๔๑๔,๐๐๐

๑,๐๐๐

หจก.ทีจี 101คอนตรัคชั่น

 

๒๗

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ม.4 จากไร่วาสนา อนัตภูมิ ถึงที่นายประยุทธ์

๔๑๕,๐๐๐

๔๑๔,๐๐๐

๑,๐๐๐

หจกแต้กาญจนกุล

 

๒๘

จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 2 เลียบลำห้วยสมสนุก-ที่นางพรรณี พลเยี่ยม

๑๓,๐๐๐

๑๒,๐๐๐

๑,๐๐๐

ร้านธนะพันธ์ก่อสร้าง

 

๒๙

จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลุกรัง หมู่ 2 เลียบลำห้วยสมสนุก ที่นายสมเด็จ พลเยี่ยม

๑๓,๐๐๐

๑๒,๐๐๐

๑,๐๐๐

ร้านธนะพันธ์ก่อสร้าง

 

๓๐

จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลุกรัง หมู่ 2  เลียบลำห้วยสมสนุก ที่นายสำเนียง ภูดอนมิ่ง

๑๓,๐๐๐

๑๒,๐๐๐

๑,๐๐๐

ร้านธนะพันธ์ก่อสร้าง

 

๓๑

จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 2 เลียบลำห้วยสมสนุก ที่นายประยงค์ ปัญญวิภาส

๑๓,๐๐๐

๑๒,๐๐๐

๑,๐๐๐

ร้านธนะพันธ์ก่อสร้าง

 

๓๒

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 13  จากบ้านนายเวียงจันทร์ สายศรี

๔๑๓,๒๐๐

๔๑๒,๐๐๐

๑,๒๐๐

ร้าน ส.วัสดุ

 

๓๓

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 10 ถนนสายโคกล่าม-โนนสมบูรณ์ ถึงหน้าบ้านนายกันยา บรรณาลัย

๔๑๓,๒๐๐

๔๑๒,๐๐๐

๑,๒๐๐

หจก.แต้กาญจนกุล

 

 

 

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                            5

 

ลำดับที่

รายการ/โครงการ

งบประมาณที่ตั้งไว้

(บาท)

ผู้รับจ้างเสนอราคา

  /วงเงินตามสัญญา(บาท)

จำนวนเงิน

คงเหลือ(บาท)

ผู้เสนอราคาได้

หมายเหตุ

๓๔

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 15 จากที่นางสุพรรณี  จันทไซย ถึงที่นายคำบา พลเยี่ยม

๔๑๕,๐๐๐

๔๑๔,๐๐๐

๑,๐๐๐

หจก.ทีจี 101 คอนตรัคชั่น

 

๓๕

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 12 สายไผ่คำ-ดงดิบ

๔๒๑,๕๐๐

๔๒๐,๐๐๐

๑,๕๐๐

หจก.นิติรัฐกรคอมพิวเทค

 

๓๖

จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีต หมู่ 2 บริเวณบ้านนางช่วย พลเยี่ยม,บ้านนายเข็มชาติพลเยี่ยม

๓๐,๐๐๐

๒๘,๐๐๐

๒,๐๐๐

ร้านธนะพันธ์ก่อสร้าง

 

๓๗

จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 7 ถนนสายโนนลาด-โนนโพธิ์

๑๔,๐๐๐

๑๓,๐๐๐

๑,๐๐๐

ร้านธนะพันธ์ก่อสร้าง

 

๓๘

จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลุกรัง หมู่ 3 จากที่นานายประมวล มาตภาพ ถึงที่นายสวาท ตาลทรัพย์

๗๖,๐๐๐

๗๐,๕๐๐

๕,๕๐๐

ร้านสามารถก่อสร้าง

 

๓๙

จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 15 สายาหนองแวงแห่งคำนาดี บริเวณที่นายบุญ ส่งบรรจมาตย์

๔,๐๐๐

๓,๕๐๐

๕๐๐

ร้านธนะพันธ์ก่อสร้าง

 

๔๐

จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 2 จากทางหลวงชนบท-ที่นานายเหรียญชัย

๑๐๐,๐๐๐

๙๓,๐๐๐

๗,๐๐๐

ร้านธนะพันธ์ก่อสร้าง

 

๔๑

จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 3 จากที่เดือนตาลเอี่ยม

๕๔,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๔,๐๐๐

ร้านสามารถก่อสร้าง

 

 

 

6

 

ลำดับที่

รายการ/โครงการ

งบประมาณที่ตั้งไว้

(บาท)

ผู้รับจ้างเสนอราคา

  /วงเงินตามสัญญา(บาท)

จำนวนเงิน

คงเหลือ(บาท)

ผู้เสนอราคาได้

หมายเหตุ

๔๒

จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลุกรัง หมู่ 14 จากที่นางนารี ตาลศรี-นายประเวท

๕๐,๐๐๐

๔๖,๐๐๐

๔,๐๐๐

ร้านสามารถก่อสร้าง

 

๔๓

จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง หมุ่ 14 จากที่นายไพบูลย์ พลเยี่ยม ถึงที่นายสง่า

๕๐,๐๐๐

๔๖,๐๐๐

๔,๐๐๐

ร้านสามารถก่อสร้าง

 

๔๔

จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 12 สายไผ่คำ- ดิบ

๑๐๐,๐๐๐

๙๓,๐๐๐

๗,๐๐๐

ร้านทรัพย์มั่นคง

 

๔๕

จ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 6 จากบ้านนายสมบัติ มหาโพธิ์ ถึงวัดป่าสุทธิธรรมวิเวก

๔๙,๐๐๐

๔๕,๐๐๐

๔,๐๐๐

ร้านทรัพย์มั่นคง

 

๔๖

จ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 6 ทางเข้าบ้านนายกิตติชัย พลเยี่ยม

๑๒,๐๐๐

๑๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

ร้านทรัพย์มั่นคง

 

๔๗

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บริเวณด้านข้าง อบต.ที่นายฉลาด นาเมืองรักษ์

๕๐๐,๐๐๐

๔๙๙,๐๐๐

๑,๐๐๐

ร้านณัฐธิดาการค้า

 

๕๐

จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารเดินทางไปทัศนศึกษา

๕๑,๔๐๐

๔๕,๐๐๐

๖,๔๐๐

หจก.นาวทรานสปอร์ต

 

๕๑

จ้างเหมาซ่อมบำรุงปั้มน้ำระบบประปา หมู่ 3

๗๐,๐๐๐

๓,๓๐๐

๖๖,๗๐๐

ร้านไดนาโม

 

๕๒

จ้างเหมาก่อสร้างลาน คสลง. อเนกประสงค์ ภายใน อบต.

๒๔๐,๐๐๐

๒๓๙,๐๐๐

๑,๐๐๐

ร้าน ส.วัสดุ

 

๕๓

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 10 บริเวณที่นายคำภู พลเยี่ยม-ที่นางกัลยา บรรณาลัย

๒๐๐,๐๐๐

๑๘๖,๕๐๐

๑๓,๕๐๐

ร้านชรินรัตน์

 

 

 

 

               7

 

ลำดับที่

รายการ/โครงการ

งบประมาณที่ตั้งไว้

(บาท)

ผู้รับจ้างเสนอราคา

  /วงเงินตามสัญญา(บาท)

จำนวนเงิน

คงเหลือ(บาท)

ผู้เสนอราคาได้

หมายเหตุ

๕๔

จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 13 จากที่นางไคร สุวรรณแสน ถึงที่นายนิยม ศรีชัย

๑๒๗,๐๐๐

๑๑๘,๕๐๐

๘,๕๐๐

ร้านทรัพย์มั่นคง

 

๕๕

จ้างเหมาซ่อมสร้างถนน คสล.หมู่ 3 จากที่นางลำไย พรรณจิระ ถึงบริเวณอนามัยเก่า

๑๐๐,๐๐๐

๙๙,๐๐๐

๑,๐๐๐

ร้าน ส.วัสดุ

 

๕๖

จ้างเหมาล้อมรั้วและก่อสร้างร่องรางระบายน้ำ

บริเวณที่สาธารณะหนองแสง หมู่ที่ 1

๒๐๐,๐๐๐

๑๙๙,๐๐๐

๑,๐๐๐

ร้าน ส.วัสดุ

 

๕๗

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 12 ถนนสายไผ่คำ-ดงดิบ บริเวณที่นายสุรศักดิ์ แสงภารา

๑๐๐,๐๐๐

๙๙,๐๐๐

๑,๐๐๐

ร้าน ส.วัสดุ

 

๕๘

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 15 บริเวณที่นายดำนา  พลเยี่ยม

๙๖,๐๐๐

๘๙,๕๐๐

๖,๕๐๐

ร้านชรินรัตน์

 

๕๙

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 15 ถนนสายโคกสนามชัย-หนองแสงที่นายประจวบ พลเยียม

๑๐๐,๐๐๐

๘๙,๕๐๐

๑๐,๕๐๐

ร้านชรินรัตน์

 

๖๐

จ้างเหมาก่อสร้างร่องรางระบายน้ำ หมู่ 9 หน้าวัดใหม่บึงทอง-บ้านนางจันทร์พร

๒๐๐,๐๐๐

๑๙๙,๐๐๐

๑,๐๐๐

ร้าน ส.วัสดุ

 

๖๑

จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ ม.6 จากบ้านนายทองใบ จันประภา ถึงบ้าน นายสำลี ฝากาบล

๑๗๐,๐๐๐

๑๕๘,๐๐๐

๑๒,๐๐๐

ร้านทรัพย์มั่นคง

 

 

 

 

 

 

8

ลำดับที่

รายการ/โครงการ

งบประมาณที่ตั้งไว้

(บาท)

ผู้รับจ้างเสนอราคา

  /วงเงินตามสัญญา(บาท)

จำนวนเงิน

คงเหลือ(บาท)

ผู้เสนอราคาได้

หมายเหตุ

๖๒

จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำดัลเพลิง ทะเบียน 82-3954

๕๐,๐๐๐

๒,๗๔๐

๔๗,๒๖๐

ร้านอนุชาเซอร์วิส

 

๖๓

จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำ (เปลี่ยนแบตฯและอุปกรณ์อื่นๆ)

๕๐,๐๐๐

๔,๕๐๐

๔๕,๕๐๐

ร้าน ช.ทวียางยนต์

 

๖๔

จ้างเหมาบริการผู้ขับรถยนต์แพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น

๗๒๗,๐๐๐

๙,๐๐๐

 

นายประวิน  นาบุญลือ

 

๖๕

จ้างเหมาบริการผู้ขับรถยนต์แพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น

๙,๐๐๐

 

นายสาคร  เสน่ห์รัมย์

 

๖๖

จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น

๕,๖๐๐

 

นายวิชัย นาเมืองรักษ์

 

๖๗

จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น

๕,๖๐๐

 

นายสมศรี กัญหาวัน

 

๖๘

จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น

๕,๖๐๐

 

นายประครอง วรรณภักดี

 

๖๙

จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น

๕,๖๐๐

 

นายล้อม พลเยี่ยม

 

๗๐

จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น

๕,๖๐๐

 

นายวาสนา บุญซอม

 

๗๑

จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น

๕,๖๐๐

 

นายณรงค์  บุตรศรี

 

                 

 

 

9

ลำดับที่

รายการ/โครงการ

งบประมาณที่ตั้งไว้

(บาท)

ผู้รับจ้างเสนอราคา

  /วงเงินตามสัญญา(บาท)

จำนวนเงิน

คงเหลือ(บาท)

ผู้เสนอราคาได้

หมายเหตุ

๗๒

จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น

๗๒๗,๐๐๐

๕,๖๐๐

 

นางสาวสุดายุ อุทัยแสง

 

๗๓

จ้างเหมาบริการคนทำความสะอาดอาคารสำนักงาน อบต.หนองใหญ่

๕๐๐,๐๐๐

๖,๖๐๐

๔๙๓,๔๐๐

นายบุญส่ง พลเยี่ยม

 

๗๔

จ้างเหมาบริการ คนดูและจดบันทึกมิเตอร์น้ำ หมู่ 1,7,9

๔๙,๓๔๐

๖,๐๐๐

๔๘๗,๔๐๐

นายทองพูล รักธรรม

 

๗๕

จ้างเหมาบริการคนขับรถขุดไฮโดรลิกและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

๔๘๗,๔๐๐

๖,๐๐๐

๔๘๑,๔๐๐

นายสุจินต์  นาคแสนพญา

 

๗๖

จ้างเหมาบริการคนดูแลต้นไม้ สนามหญ้า ส่วนหย่อมไม้กระถางอื่นๆที่มอบหมาย

๔๘๑,๔๐๐

๖,๐๐๐

๔๗๕,๔๐๐

นายพานตะวัน ตาลทรัพย์

 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่

-      เพื่อโปรดทราบ

 

                        (นายไมตรี  มัดหา)                    (นางกีรติกาญจน์ ประเสริฐสังข์)                     (นางศุภิสรา  คันธาวัฒน์)                                           (นายคะรม  ใต้เมืองปาก)

                            เจ้าหน้าที่พัสดุ                                           หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ                          ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล                            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่

                  

 

 

สารนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่

เรื่อง การแสดงเจตจำนงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและการพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส

 

 

ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓  พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  และนโยบายของรัฐ ข้อที่ ๑๐ กรมส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  กำหนดให้ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต และควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ  เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ  และตอบสนองความต้องการพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการนั้น

            ในการนี้ข้าพเจ้า  นายคะรม  ใต้เมืองปาก  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่  จึงได้แสดงเจตจำนงว่า  จะเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม  ความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต  และเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  และความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่  ดังนั้นเพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์  อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเจ้าหน้าที่ ประชาชน และประเทศชาติ   จึงขอให้คำมั่นที่จะนำพาคณะผู้บริหาร  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ พนักงานส่วนตำบล  เจ้าหน้าที่  พนักงานครู  พนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ทุกคน  ให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  ยุติธรรม  ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  และร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  และประพฤติมิชอบของพนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง  พนักงานจ้างทุกระดับรวมทั้งตอบสนอง  และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน  และขอกำหนดแนวทางเพื่อพัฒนาหน่วยงาน ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่              ถือปฏิบัติและดำเนินการดังนี้

๑. ความโปร่งใส  จะบริหารงานด้วยความถูกต้อง  ยุติธรรม  ตรวจสอบได้  ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์กร  พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีต่างๆ  ได้หลากหลายช่องทาง  การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ส่งเสริมการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน  และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ การเลื่อนขั้นเงินเดือนจะทำด้วยความโปร่งใสตามผลงานที่ปฏิบัติจริง รวมทั้งการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเพื่อเข้าทำงานในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่  จะดำเนินการด้วยความโปร่งใส

๒. มีความพร้อมรับผิด  มีเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและพร้อมที่จะรับผิดในการทำงานและการบริหารงานเมื่อเกิดความผิดพลาด  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่พนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้านี่ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง และต่อสังคมที่ขับเคลื่อนหน่วยงาน  และเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล

๓. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  มีเจตจำนงสุจริตที่จะทำให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตในเชิงนโยบายและการทุจริตต่อหน้าที่  โดยไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์หรือรับสินบน

๔. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้านการบริการที่รวดเร็ว  ถูกต้อง  เสมอภาค  โปร่งใสและเป็นธรรม  ไม่ทนต่อการทุจริตทั้งปวงและมีความละอาย  และเกรงกลัวที่จะทุจริต  รวมทั้งการดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

๕. ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน  ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรมุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวม  มีความรู้  ความเข้าใจ  ยึดหลักคุณธรรม  จริยธรรม  นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารงานและการดำเนินชีวิต  มีความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน  และคุณธรรมในการบริหารงาน  ในเรื่องการบริหารงานบุคคล  การบริหารงบประมาณ  การมอบหมายงาน  และ การบริหารสภาพแวดล้อมในการทำงาน

๖. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน  ส่งเสริมและพัฒนาการสื่อสารโดยนำเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่มาปรับใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน  และบุคลากรตำบลหนองใหญ่ เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องได้  โดยเปิดเผย  รวดเร็ว  ถูกต้อง  และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสทุจริต  ร้องเรียน        ร้องทุกข์  ผ่านเว็บไซต์  และศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่

 

( นายคะรม  ใต้เมืองปาก )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่

วันที่  ๓๐  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕