สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ต.ค. 60

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (โดยวิธี เฉพาะเจาะจง)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่  อำเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด

ข้อมูล ณ เมื่อวันที่  ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๖๐    

 

ลำดับที่

รายการ/โครงการ

งบประมาณที่ตั้งไว้

(บาท)

ผู้รับจ้างเสนอราคา

  /วงเงินตามสัญญา(บาท)

จำนวนเงิน

คงเหลือ(บาท)

ผู้เสนอราคาได้

หมายเหตุ

จัดซื้อน้ำดื่มในสำนักงาน

 

๒,๙๖๒

 

หจก.ไชยคามพาณิชย์

 

จัดซื้อหนังสือพิมพ์ร้อยเอ็ดวันนี้

 

๓๒๐

 

นายวาสนา  ปัญญาวิภาค

 

จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ส่วนกลาง

 

๑๐๐,๐๐๐

 

ร้านสมพงษ์บริการ

 

จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถกู้ชีพ รถบรรทุกน้ำ

 

๑๐๐,๐๐๐

 

ร้านสมพงษ์บริการ

 

จัดซื้อน้ำมันเซื้อเพลิงและหล่อลื่น รถเก็บขยะ 2 คัน

 

๒,๐๐๐

 

ร้านสมพงษ์บริการ

 

จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถขุดฯและรถลาก

 

๑๐๐,๐๐๐

 

ร้านสมพงษ์บริการ

 

จัดซื้อน้ำดื่มในสำนักงาน

 

๒,๔๒๓

 

ร้าน ภูช็อป

 

จัดซื้อหนังสือพิมพ์ร้อยเอ็ดวันนี้

 

๓๒๐

 

นายวาสนา ปัญญาวิภาค

 

จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถเก็บขยะ 2 คัน

 

๒,๐๐๐ 

 

ร้านสมพงษ์บริการ

 

 

รวมจัดซื้อเดือน ตุลาคม

 

๓๑๐,๐๒๕

 

 

 

 

               

 

ลำดับที่

รายการ/โครงการ

งบประมาณที่ตั้งไว้

(บาท)

ผู้รับจ้างเสนอราคา

  /วงเงินตามสัญญา(บาท)

จำนวนเงิน

คงเหลือ(บาท)

ผู้เสนอราคาได้

หมายเหตุ

๑๐

จ้างเหมาบริการผู้ขับรถยนต์ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน

 

๙,๐๐๐

 

นายประวิน นามบุญลือ

 

๑๑

จ้างเหมาบริการผู้ขับรถยนต์ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน

 

๙,๐๐๐

 

นายสาคร เสน่ห์รัมย์

 

๑๒

จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น

 

๖,๒๐๐

 

นายวิชัย นาเมืองรักษ์

 

๑๓

จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น

 

๖,๒๐๐

 

นายสมศรี กัญหาวัน

 

๑๔

จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น

 

๖,๒๐๐

 

นายประครอง วรรณภักดี

 

๑๕

จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น

 

๖,๒๐๐

 

นายล้อม พลเยี่ยม

 

๑๖

จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น

 

๖,๒๐๐

 

นายวาสนา  บุญซอม

 

๑๗

จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น

 

๖,๒๐๐

 

นายณรงค์ บุตรศรี

 

๑๘

จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น

 

๖,๒๐๐

 

นางสาวสุดายุ อุทัยแสง

 

๑๙

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน อบต.หนองใหญ่ บริเวณรอบๆ

 

๖,๖๐๐

 

นายบุญส่ง พลเยี่ยม

 

๒๐

จ้างเหมาบริการคนดูแลและจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปา หมู่ที ๑,๗,๙

 

๖,๐๐๐

 

นายทองพูล รักธรรม

 

 

๒๑

จ้างเหมาบริการคนขับรถขุดไฮโดรลิค

 

๖,๐๐๐

 

นายสุจินต์ นาคแสนพญา

 

๒๒

จ้างเหมาบริการผู้ดูแลต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อมและกระถางต้นไม้

 

๖,๐๐๐

 

นายพานตะวัน  ตาลทรัพย์

 

๒๓

จ้างเหมาบริการจัดหาอาหารว่าง โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

 

๓,๖๖๐

 

ร้านน้องเพลงมินิมาร์ท

 

๒๔

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๓ สายสนามม้าต่อจากถนนคอนกรีตเดิม

 

๔๖๗,๐๐๐

 

บริษัท ทีจี 101 คอนสตรัคชั่น

 

๒๕

จ้างเหมาสร้างร่องรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด หมู่ที ๓ จากบ้านนายหนูไกล พลเยี่ยมถึงที่นางสมควร แก้วพรมภักดี

 

๔๙๙,๐๐๐

 

ร้าน ส.วัสดุ

 

๒๖

จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ ๙

 

๖๕๐

 

ร้านปริ้นท์เฮ้าส์

 

๒๗

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที 12 จากที่นายหนูคล้าย ตรีจันทร์ ถึงบ้านนายสุกี ตาลทรัพย์

 

๔๖๕,๐๐๐

 

บริษัท ทีจี101

 

๒๘

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 จากหน้าศาลา SML ถึงที่นายประพันธ์ ตาลประไพ

 

๔๘๘,๐๐๐

 

หจก.ทีจี101

 

 

 

๒๙

จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องพิมพ์,เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัส ๔๑๖-๕๗-๐๕๐

 

๘๐๐

 

ร้านโยคอม

 

๓๐

จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ ร ๙

 

๑,๓๐๐

 

ร้านปริ้นท์เฮ้าส์

 

๓๑

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 12 จากสายทางวัดป่าบ้านไผ่คำ

 

๔๖๗,๐๐๐

 

หจก.ทีจี101 คอนสตรัคชั่น

 

๓๒

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12  ถนนสายบ้านไผ่คำ-ดงดิบ

 

๔๘๙,๐๐๐

 

หจก.แต้กาญจนกุล

 

๓๓

จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล”เชิญชวนประชาชนวางดอกไม้จันทน์”

 

๔,๕๐๐

 

ร้านเดอะไซน์

 

๓๔

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที 12 จากถนนสายโพนทองกุฉินารายณ์

 

๔๖๗,๐๐๐

 

หจก.แต้กาญจนกุล

 

๓๕

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 14 เส้นข้าง อบต.หนองใหญ่

 

๔๘๘,๐๐๐

 

หจก.ทีจี101 คอนสตรัคชั่น

 

๓๖

จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 1136 ร้อยเอ็ด

 

๔,๑๐๐

 

ร้าน ช ทวียางยนต์

 

๓๗

จ้างเหมาก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 จากบ้านนายประมวล ตาลประไพ ถึงบ้านนายประภาส

 

๔๖๗,๐๐๐

 

หจก.ทีจี 101 คอนตรัคชั่น

 

๓๘

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ .14 จากบ้านนายประพัน  ตาลพรศรี ถึงที่นาไพบูลย์

 

๔๘๘,๐๐๐

 

หจก.แต้กาญจนกูล

 

 

 

๓๙

จ้างเหมาบริการผู้ขับรถปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น

 

๙,000

 

นายประวิน นามบุญลือ

 

๔๐

จ้างเหมาบริการผู้ขับรถปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น

 

๙,๐๐๐

 

นายสาคร เสน่ห์รัมย์

 

๔๑

จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น

 

๙,๐๐๐

 

นายวิชัย  นาเมืองรักษ์

 

๔๒

จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น

 

๙,๐๐๐

 

นายสมศรี  กันหาวัน

 

๔๓

จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น

 

๙,๐๐๐

 

นายประครอง  วรรณภักดี

 

๔๔

จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น

 

๙,๐๐๐

 

นายล้อม  พลเยี่ยม

 

๔๕

จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น

 

๙,๐๐๐

 

นายวาสนา  บุญซอม

 

๔๖

จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น

 

๙,๐๐๐

 

นายณรงค์  บุตรศรี

 

๔๗

จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น

 

๙,๐๐๐

 

น.ส.สุดายุ  อุทัยแสง

 

๔๘

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน อบต.หนองใหญ่

 

๖,๖๐๐

 

นายบุญส่ง พลเยี่ยม

 

๔๙

จ้างเหมาบริการคนดูแล และบันทึกมิเตอร์ หมู่ท1,7,9

 

๖,๐๐๐

 

นายทองพูล  รักธรรม

 

 

 

๕๐

จ้างเหมาบริการคนขับรถไฮโดรลิคและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหลาย

 

๖,๐๐๐

 

นายสาจินต์  นาคแสนพญา

 

๕๑

จ้างเหมาบริการผู้ดูแลต้นไม้สนามหญ้าสวนหย่อม ไม้กระถางต่างๆ

 

๖,๐๐๐

 

นายพานตะวัน  ตาลทรัพย์

 

 

 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่

-      เพื่อโปรดทราบ

 

 

                     (นายไมตรี  มัดหา)                     (นางกีรติกาญจน์  ประเสริฐสังข์)                              (นางศุภิสรา  คันธาวัฒน์)                                           (นายคะรม  ใต้เมืองปาก)

                        เจ้าหน้าที่พัสดุ                                    หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ                                             ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล                        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่

                                                                               

สารนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่

เรื่อง การแสดงเจตจำนงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและการพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส

 

 

ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓  พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  และนโยบายของรัฐ ข้อที่ ๑๐ กรมส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  กำหนดให้ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต และควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ  เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ  และตอบสนองความต้องการพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการนั้น

            ในการนี้ข้าพเจ้า  นายคะรม  ใต้เมืองปาก  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่  จึงได้แสดงเจตจำนงว่า  จะเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม  ความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต  และเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  และความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่  ดังนั้นเพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์  อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเจ้าหน้าที่ ประชาชน และประเทศชาติ   จึงขอให้คำมั่นที่จะนำพาคณะผู้บริหาร  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ พนักงานส่วนตำบล  เจ้าหน้าที่  พนักงานครู  พนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ทุกคน  ให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  ยุติธรรม  ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  และร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  และประพฤติมิชอบของพนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง  พนักงานจ้างทุกระดับรวมทั้งตอบสนอง  และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน  และขอกำหนดแนวทางเพื่อพัฒนาหน่วยงาน ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่              ถือปฏิบัติและดำเนินการดังนี้

๑. ความโปร่งใส  จะบริหารงานด้วยความถูกต้อง  ยุติธรรม  ตรวจสอบได้  ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์กร  พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีต่างๆ  ได้หลากหลายช่องทาง  การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ส่งเสริมการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน  และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ การเลื่อนขั้นเงินเดือนจะทำด้วยความโปร่งใสตามผลงานที่ปฏิบัติจริง รวมทั้งการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเพื่อเข้าทำงานในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่  จะดำเนินการด้วยความโปร่งใส

๒. มีความพร้อมรับผิด  มีเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและพร้อมที่จะรับผิดในการทำงานและการบริหารงานเมื่อเกิดความผิดพลาด  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่พนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้านี่ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง และต่อสังคมที่ขับเคลื่อนหน่วยงาน  และเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล

๓. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  มีเจตจำนงสุจริตที่จะทำให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตในเชิงนโยบายและการทุจริตต่อหน้าที่  โดยไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์หรือรับสินบน

๔. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้านการบริการที่รวดเร็ว  ถูกต้อง  เสมอภาค  โปร่งใสและเป็นธรรม  ไม่ทนต่อการทุจริตทั้งปวงและมีความละอาย  และเกรงกลัวที่จะทุจริต  รวมทั้งการดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

๕. ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน  ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรมุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวม  มีความรู้  ความเข้าใจ  ยึดหลักคุณธรรม  จริยธรรม  นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารงานและการดำเนินชีวิต  มีความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน  และคุณธรรมในการบริหารงาน  ในเรื่องการบริหารงานบุคคล  การบริหารงบประมาณ  การมอบหมายงาน  และ การบริหารสภาพแวดล้อมในการทำงาน

๖. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน  ส่งเสริมและพัฒนาการสื่อสารโดยนำเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่มาปรับใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน  และบุคลากรตำบลหนองใหญ่ เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องได้  โดยเปิดเผย  รวดเร็ว  ถูกต้อง  และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสทุจริต  ร้องเรียน        ร้องทุกข์  ผ่านเว็บไซต์  และศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่

 

( นายคะรม  ใต้เมืองปาก )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่

วันที่  ๓๐  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕