ข้อมูลพื้นฐาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองใหญ่

ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลหนองใหญ่ 

ลำดับที่

ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวนผู้ดูแลเด็ก

จำนวนเด็ก

หมายเหตุ

1

ศพด.บ้านหนองทับครัว

3

37

 

2

ศพด.บ้านดอนชาด

4

59

 

3

ศพด.บ้านโนนโพธิ์

2

24

 

4

ศพด.บ้านบะตากา

3

30

 

5

ศพด.บ้านดงดิบ

2

23

 

6

ศพด.บ้านโนนลาด

2

24

 

7

ศพด.บ้านโคกล่าม

2

33

 

รวม

18

230

 

ข้อมูล ณ  วันที่  10 มิถุนายน  2559  (กองการศึกษาฯ  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่)