รายงานการกำกับติดตาม

สารนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่

เรื่อง การแสดงเจตจำนงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและการพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส

 

 

ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓  พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  และนโยบายของรัฐ ข้อที่ ๑๐ กรมส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  กำหนดให้ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต และควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ  เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ  และตอบสนองความต้องการพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการนั้น

            ในการนี้ข้าพเจ้า  นายคะรม  ใต้เมืองปาก  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่  จึงได้แสดงเจตจำนงว่า  จะเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม  ความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต  และเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  และความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่  ดังนั้นเพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์  อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเจ้าหน้าที่ ประชาชน และประเทศชาติ   จึงขอให้คำมั่นที่จะนำพาคณะผู้บริหาร  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ พนักงานส่วนตำบล  เจ้าหน้าที่  พนักงานครู  พนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ทุกคน  ให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  ยุติธรรม  ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  และร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  และประพฤติมิชอบของพนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง  พนักงานจ้างทุกระดับรวมทั้งตอบสนอง  และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน  และขอกำหนดแนวทางเพื่อพัฒนาหน่วยงาน ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่              ถือปฏิบัติและดำเนินการดังนี้

๑. ความโปร่งใส  จะบริหารงานด้วยความถูกต้อง  ยุติธรรม  ตรวจสอบได้  ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์กร  พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีต่างๆ  ได้หลากหลายช่องทาง  การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ส่งเสริมการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน  และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ การเลื่อนขั้นเงินเดือนจะทำด้วยความโปร่งใสตามผลงานที่ปฏิบัติจริง รวมทั้งการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเพื่อเข้าทำงานในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่  จะดำเนินการด้วยความโปร่งใส

๒. มีความพร้อมรับผิด  มีเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและพร้อมที่จะรับผิดในการทำงานและการบริหารงานเมื่อเกิดความผิดพลาด  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่พนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้านี่ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง และต่อสังคมที่ขับเคลื่อนหน่วยงาน  และเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล

๓. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  มีเจตจำนงสุจริตที่จะทำให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตในเชิงนโยบายและการทุจริตต่อหน้าที่  โดยไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์หรือรับสินบน

๔. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้านการบริการที่รวดเร็ว  ถูกต้อง  เสมอภาค  โปร่งใสและเป็นธรรม  ไม่ทนต่อการทุจริตทั้งปวงและมีความละอาย  และเกรงกลัวที่จะทุจริต  รวมทั้งการดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

๕. ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน  ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรมุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวม  มีความรู้  ความเข้าใจ  ยึดหลักคุณธรรม  จริยธรรม  นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารงานและการดำเนินชีวิต  มีความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน  และคุณธรรมในการบริหารงาน  ในเรื่องการบริหารงานบุคคล  การบริหารงบประมาณ  การมอบหมายงาน  และ การบริหารสภาพแวดล้อมในการทำงาน

๖. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน  ส่งเสริมและพัฒนาการสื่อสารโดยนำเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่มาปรับใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน  และบุคลากรตำบลหนองใหญ่ เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องได้  โดยเปิดเผย  รวดเร็ว  ถูกต้อง  และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสทุจริต  ร้องเรียน        ร้องทุกข์  ผ่านเว็บไซต์  และศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่

 

( นายคะรม  ใต้เมืองปาก )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่

วันที่  ๓๐  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕